ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

End-to-end εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, υλοποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης στον τομέα του RPA
.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Automation strategy

Στην Anyrobotics δίνουμε τη δυνατότητα στις εταιρείες να επιταχύνουν την υιοθέτηση της Ρομποτικής Αυτοματοποίησης Διαδικασιών με τον επανασχεδιασμό του τρόπου εργασίας του προσωπικού. Χτίζουμε τη Στρατηγική Αυτοματισμού σε 5 φάσεις: Ανάλυση Σκοπιμότητας Αυτοματισμού, Σχέδιο Στρατηγικής, Αρχιτεκτονική Υποδομής, Ανάπτυξη, Ανάλυση αποτελεσμάτων.

Process identification

Σε συνεργασία με τον πελάτη ανακαλύπτουμε και επιλέγουμε τις διαδικασίες προς αυτοματοποίηση ανασχεδιάζοντας, ταυτόχρονα, τα βήματα τους. H επιλογή και η λεπτομερής αναγνώριση των διαδικασιών είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του ρομποτικού μετασχηματισμού για την εταιρεία.

Process Mining & Re-engineering

Εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας τεχνολογίες process mining αναλύουμε τα δεδομένα των δραστηριοτήτων που δημιουργούνται από εταιρικές εφαρμογές και εξάγουμε μετρήσεις για τη ροή της εργασίας. Εξετάζοντας τα δεδομένα αυτά, δημιουργούμε μια πρώτη εικόνα για την ανακάλυψη της «as is» διαδικασίας. Παράλληλα, αναλύουμε και επανασχεδιάζουμε τις επιχειρηματικές διαδικασίες με στόχο την επίτευξη βελτιώσεων σε κρίσιμα μέτρα απόδοσης, όπως το κόστος, η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ταχύτητα, με έμφαση στους επιχειρηματικούς στόχους και στον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες σχετίζονται με αυτούς.

Center of Excellence design & Technology education

Η Anyrobotics δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να επιταχύνουν την υιοθέτηση της Ρομποτικής Αυτοματοποίησης Διαδικασιών με την εκπαίδευση των στελεχών τους στην τεχνολογία RPA. Ταυτόχρονα, για τις εταιρείες που επιθυμούν να μεταβούν στο επόμενο επίπεδο ολοκλήρωσης του RPA, βοηθούμε στο σχεδιασμό και τη δημιουργία Centers of Excellence, δηλαδή εσωτερικών ομάδων που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή και διαχείριση των αυτοματοποιήσεων. Στόχος είναι να παρέχουμε στον οργανισμό τις βέλτιστες πρακτικές και την κατάλληλη εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα της εταιρικής ιεραρχίας.


.

Υλοποίηση

Process Automation

Η Anyrobotics προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υλοποίησης ρομποτικών διαδικασιών αυτοματισμού. Έχοντας την εμπειρία από την υλοποίηση μεγάλων έργων αυτοματισμού διασφαλίζουμε τη βελτιστοποίηση των ροών εργασίας, τη μείωση του κόστους και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης (ROI) επιτυγχάνοντας τους στόχους που θέτει ο οργανισμός. Η ανάπτυξη των διαδικασιών αυτοματισμού πραγματοποιείται end-to-end και περιλαμβάνει: Ανάλυση, σχεδιασμό, καθορισμό απαιτήσεων συστημάτων, υλοποίηση, αποσφαλμάτωση, βελτιστοποίηση, exception handling και αναλυτικό logging και reporting για κάθε διαδικασία που αυτοματοποιούμε. Οι λύσεις που παρέχουμε μπορούν, ενδεικτικά, να περιέχουν αλληλεπίδραση με: εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας, ιστοσελίδες, διαδικτυακές υπηρεσίες, Desktop εφαρμογές, φακέλους, αρχεία και ηλεκτρονικά έγγραφα στο εσωτερικό δίκτυο ή στο cloud, e-mails κ.ά.

Proof of Value

Το PoV δίνει την δυνατότητα στους οργανισμούς να υλοποιήσουν πιλοτικά διαδικασίες που βασίζονται σε πραγματικά επιχειρηματικά σενάρια και ενδέχεται να εμπλέκουν ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών συστημάτων και τεχνολογιών παρουσιάζοντας αυξημένη οργανωτική πολυπλοκότητα. Με την υλοποίηση ενός PoV ο πελάτης μπορεί να αποκτήσει λεπτομερή εικόνα για τη δυνατότητα αυτοματοποίησης μίας διαδικασίας, να μετρήσει με μεγάλη ακρίβεια την απόδοση της αυτοματοποίησης καθώς και να εντοπίσει βήματα, ο ανασχεδιασμός των οποίων δύναται να συντελέσει στη βελτιστοποίησή της.

RPA License purchase

Ως Platform Αgnostic Ιntegrator συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές RPA και παρέχουμε συμβουλές και αξιολόγηση για την επιλογή και παροχή της λύσης που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους του πελάτη.


.

Υποστήριξη

Maintenance Services & Support

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξή των διαδικασιών που αναπτύσσουμε και υλοποιούμε αλλά και διαδικασιών που η εταιρεία έχει τυχόν δημιουργήσει στο παρελθόν, διασφαλίζοντας την ορθή και συνεχή λειτουργία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία ή απομακρυσμένα, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

RPA Scalability

Η Anyrobotics αποτελεί αρωγό των επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια εφαρμογής των τεχνολογιών αυτοματοποίησης. Σύμφωνα με τους στόχους του πελάτη, προσφέρουμε λύσεις οριζόντιας και κάθετης επέκτασης σε όλο το επιχειρησιακό μοντέλο των οργανισμών βασισμένες στις τρέχουσες αλλά και σε μελλοντικές ανάγκες.

Process Optimization

Αναλαμβάνουμε τη βελτιστοποίηση των λύσεων αυτοματοποίησης σε μία εταιρεία καθως και τη βελτιστοποίηση των ίδιων των επιχειρηματικών διαδικασιών, επιτυγχάνοντας καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, αύξηση της απόδοσης, μείωση του ρίσκου και παράλληλα εγγυημένη ποιότητα και διαφάνεια σε όλα τα βήματα της διαδικασίας.