AGENDA ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ CFO’S & CTO’S

Ψηφιακός μετασχηματισμός σύγκλιση στελεχών Πληροφορικής & Οικονομικών

Στο άρθρο παρουσιάζουμε πέντε κρίσιμους τομείς συνεργασίας μεταξύ CFO’s με τους CTO’s για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου digital transformation. Όπως της ψηφιοποίησης των Υποδομών, της ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, της αυτοματοποίησης των διαδικασιών μέσω ρομποτικού software αλλά και πληθώρας άλλων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η τροχιά εξέλιξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων απαιτεί τη σύμπραξη πολλών τομέων του κάθε οργανισμού. Ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχή έκβαση του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η σύγκλιση των ομάδων τεχνολογίας με τους οικονομικούς Διευθυντές της εταιρείας (CFO’s). Με αυτό τον τρόπο έχει προστεθεί πρόσφατα στην agenda πολλών οικονομικών στελεχών επιχειρήσεων ο όρος του digital transformation και η συνεργασία με τα στελέχη και τους Διευθυντές Πληροφορικής (CΤO’s).  

Στο άρθρο αυτό θα παρουσιάσουμε πέντε κρίσιμους τομείς, έτσι ώστε η συνεργασία των CFO’s με τους CTO’s να φέρει σαν αποτέλεσμα το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση. Όπως την ψηφιοποίηση των Υποδομών, την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών μέσω ρομποτικού software αλλά και πληθώρας άλλων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.  

Σύμφωνα με την εμπειρία της ANYROBOTICS στον τομέα της ρομποτικής αυτοματοποίησης, οι Διευθυντές Οικονομικών CFO’s θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με τις Διευθύνσεις της Πληροφορικής CTO’s και να συγκλίνουν με επιτυχία στο θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού.  

Συγκεκριμένα, η άποψη μας στο θέμα της σύγκλισης για την επιτυχία του Ψηφιακού μετασχηματισμού μεταξύ των στελεχών Οικονομικών και της Πληροφορικής είναι ως εξής: 

Μιλήστε την ίδια γλώσσα: ορίζοντας τα αναμενόμενα ποσοτικά και ποιοτικά οφέλη από τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Οι CFO’s θέλουν επίσης ψηφιοποίηση και αυτοματισμό, όμως οι νέες τεχνολογίες μπορεί να είναι πολύπλοκες και να απαιτούν νέες επενδύσεις, για αυτό και τα στελέχη της Πληροφορικής θα πρέπει να αναπτύξουν κοινό κώδικα επικοινωνίας με τα στελέχη των Οικονομικών. 

Τα στελέχη της Πληροφορικής θα πρέπει να ζητήσουν την ενεργή συμβολή της Οικονομικής Διεύθυνσης στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Θα πρέπει αναπτύξουν μια πρώτη εξοικείωση με τους οικονομικούς δείκτες, να ζητήσουν την υποστήριξη των στελεχών της Οικονομικής Διεύθυνσης για να εντοπίσουν τις πιο προσοδοφόρες ευκαιρίες από πλευράς αύξησης της παραγωγικότητας, για τις δραστηριότητες που έχουν προτεραιότητα στον μετασχηματισμό και τελικά να παρακολουθήσουν τα οφέλη και το κόστος των εξοικονομήσεων του έργου. 

Εξασφαλίστε τους οικονομικούς πόρους για το ψηφιακό έργο

Τα στελέχη της Πληροφορικής ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη δυσκολία για να εξασφαλίσουν οικονομική υποστήριξη και πόρους για το ψηφιακό μετασχηματισμό, ειδικά στην post Covid εποχή και την ενεργειακή – πληθωριστική κρίση που διανύουμε. Οι CFO’s σε συνεργασία με τους CTO’s θα πρέπει να αναζητήσουν πόρους εντός και εκτός της επιχείρησης. 

Στο εξωτερικό περιβάλλον οι ευκαιρίες χρηματοδότησης προκύπτουν από τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως, το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και Σχέδιο Ανάκαμψης & Σταθερότητας Ελλάδα 2.0, από τα οποία θα κατευθυνθούν σημαντικά κονδύλια ύψους 1 δισ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τρία Προγράμματα για τις ελληνικές ΜΜΕ με τίτλους: Ψηφιακά Εργαλεία MME, Ψηφιακές Συναλλαγές και Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων & Υπηρεσιών, στα οποία θα κατευθυνθούν κονδύλια ύψους 445 εκ. ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα https://digitalsme.gov.gr/ 

Αμοιβαία συμμετοχή στην ομάδα έργου

Το Team το οποίο θα αναλάβει την υλοποίηση ενός digital transformation Project αποτελείται από ποικίλους ρόλους, όπως του Planner, του Analyst ο οποίος είναι process-oriented και έχει σαν στόχο να προσδιορίσει το ROI του έργου, του Architect ένας technical expert με ολιστική αντίληψη και τέλος του Team Leader Pragmatic, ο υπεύθυνος για το συντονισμό και την πραγμάτωση του έργου. 

Λόγω της τεχνολογικής φύσεως του ψηφιακού μετασχηματισμού, τα τεχνολογικά στελέχη από το τμήμα της Πληροφορικής έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες έργου. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί η σημασία της συμμετοχής ή και της εκπροσώπησης των στελεχών της Οικονομικής Διεύθυνσης στο σχηματισμό αυτών των ομάδων. 

Ο ακριβής ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός των ευκαιριών της προστιθέμενης αξίας - added value, που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό απαιτεί την ουσιαστική συμμετοχή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού με αντίστοιχες οικονομικές γνώσεις.   

Συμφωνία επι των δεικτών παρακολούθησης (KPIs)

Η παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) είναι κρίσιμη κατά τη διάρκεια ενός έργου. Χωρίς KPI’s είναι δύσκολο να παρακολουθηθεί η πρόοδος και να υλοποιηθούν οι στόχοι. Μεταξύ των δεικτών για την επιτυχία ενός έργου ψηφιοποίησης είναι οι εξής: Return on Digital Investments, Employee Productivity, Adoption & Performance Metrics, Customer Experience Metrics, Percentage of AI-Enabled Business, Reliability & Availability, Cost-Benefit Analysis, Revenue από το ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Από τη φύση του ο ορισμός των δεικτών απόδοσης (KPIs) απαιτεί συντονισμό μεταξύ της Οικονομικής και της Πληροφορικής Διεύθυνσης της επιχείρησης και αυτό καθιστά ακόμα πιο σημαντική την αναγκαιότητα για την επιτυχή συνεργασία τους.  

Κτίσιμο συνεργατικών σχέσεων εμπιστοσύνης

Οι CFO πρέπει να συνεργαστούν στενά με τους CTO για να διασφαλίσουν ότι υπάρχει ένα δομημένο σχέδιο για τη μετάβαση στο ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας. Αυτή είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη σωστή χαρτογράφηση των δεδομένων, την επιλογή του σωστών συστημάτων και τη συνεργασία με υψηλών προδιαγραφών προμηθευτές. 

Ο ρόλος του εξωτερικού εξειδικευμένου συνεργάτη πληροφορικής, που ειδικεύεται στην ψηφιακή μετάβαση, μπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Στο τομέα της ρομποτικής αυτοματοποίησης των διαδικασιών, που είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας της ψηφιοποίησης, συνεργαστείτε με την Anyrobotics, επικοινωνώντας μαζί μας για μια ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ RPA.  

Ξεκινήστε το ταξίδι του ρομποτικού μετασχηματισμού, καλέστε  +30210 64 03 035, επικοινωνήστε στο [email protected], με θέμα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ RPA.

 

Σχετικά άρθρα:

TAGS:

#rpa #AnyRobotics #DigitalTransformation #Strategy